(Click vào tiết dạy của GV để xem TKB của lớp)
{{'TKB CỦA GV: ' + tkbGiaoVienActive.giaoVien.BiDanhGiaoVien}}
Buổi Tiết
{{'Thứ ' + (n + 2)}}
{{tkbGiaoVienActive.listBuoiNghiDangKy[n]}}
Sáng {{n+1}}
{{tiet.TenMonHoc + ' - ' + tiet.TenLopHoc}}
Chiều {{n+1}}
{{tiet.TenMonHoc + ' - ' + tiet.TenLopHoc}}
(Click vào tiết học của lớp để xem TKB của GV)
{{'TKB CỦA LỚP: ' + tkbLopActive.lopHoc.TenLopHoc}}
Buổi Tiết {{'Thứ ' + (n + 2)}}
Sáng {{n+1}}
{{tiet.TenMonHoc}} {{' - '}} {{tiet.BiDanhGiaoVien }}
Chiều {{n+1}}
{{tiet.TenMonHoc}} {{' - '}} {{tiet.BiDanhGiaoVien }}